نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

100 بازی

1000 بازی

10000 بازی

10000 امتیاز

100000 امتیاز

100 مدال برنز

1000 مدال برنز

100 مدال نقره

1000 مدال نقره

100 مدال طلا

1000 مدال طلا

مقام سوم جام اوجولات

1000000 امتیاز

1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1